Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 ELIN Klimaat b.v. / kVk nummer: 86647377 / gevestigd te Boxtel

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan, door ons aan koper.

  3. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene verkoop- leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie, etc. van aangeboden zaken, worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

  3. Wij zijn niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.

  4. De aangeboden componenten en adviezen zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Wij vermelden uitdrukkelijk dat het aankoopbedrijf, de installateur te allen tijde eindverantwoordelijk is voor de geïnstalleerde capaciteiten en voor een goede werking van de installatie.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De totstandkoming van de overeenkomst blijkt door de
  verzending van de schriftelijke bevestiging door ons aan koper, dat de opdracht is aanvaard. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door ons aan de gegeven opdracht.De totstandkoming kan eveneens geschieden door het bestellen via onze bestel website www.elin.nl. Hierop gelden al deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, aangevuld met de specifieke e-commerce voorwaarden. Deze e-commerce voorwaarden kan de klant altijd raadplegen op onze website en ze zijn eveneens bindend op alle ‘webbestellingen’.

  3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn voor ons slechts bindend, zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

  4. Afwijkingen met gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding, ontbinding, opschorting en/of schadevergoeding en welk ander recht ook.

 

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk contract datum geldende hoogte van: lonen, loonkosten, socialen overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd de offerte, respectievelijk contractprijs, dienovereenkomstig te verhogen, e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds op de offerte, respectievelijk contractdatum, bekende toekomstige prijsverhogingen op dat moment moeten worden vermeld. Wij behouden ons het recht om de prijzen te allen tijde zonder
  voorafgaande kennisgeving te wijzigen.De prijzen zijn gebaseerd volgens de leveringsconditie die op het verkoopdocument staat vermeld. Bij mondeling offertes/opdrachten, of bij gebreke van de vermelding van een
  leveringsconditie op het schriftelijke document, geldt dat de prijzen gebaseerd zijn op de levering af-fabriek (EXW), volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.

  3. Orders beneden een factuurwaarde van EUR 125,- exclusief B.T.W. worden belast met een bedrag van EUR 17,50, servicetoeslag.

  4. Op onze creditnota zullen de volgende behandelingskosten in mindering worden gebracht:
  a. 10% van de factuurwaarde tot een maximum van EUR 135,-
  b. De minimale behandelingskosten van EUR 15,-
  c. De vrachtkosten van de oorspronkelijke levering.

  5. Eltechno Klimaat BV beschikt over een storingsdienst met een bereikbaarheidsdienst: van 8.30 tot 17.00 uur. Hiervoor berekenen wij een netto uurloon van 70,00 Euro per uur met een minimum van 1 uur excl. voorrijkosten en BTW. buiten kantooruren bijdrage de kosten per uur netto 95,00 Euro, exclusief BTW.

 

Artikel 5: Leveringen

 1. Koper is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale
  termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  3. De levertijd gaat, tenzij anders overeengekomen, in op het
  laatste der navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door ons v/d door de uitvoering
  noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.
  c. de dag van vervulling van de formaliteiten welke
  noodzakelijk zijn alvorens door ons uitvoering aan de
  overeenkomst kan worden gegeven;
  d. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst voor het uitvoeren daarvan bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse
  wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de
  uitvoering daarvan wordt opgeschort, wordt de leveringstijd
  met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra
  werkzaamheden of van de termijn der opschorting verlengd;

  4. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet gerechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Transport, verpakking en risico overgang

 1. De wijze van transport, verpakking, etc. wordt, indien geen
  andere aanwijzingen door koper zijn gegeven, door ons
  bepaald, zonder dat wij daarvoor enige aansprakelijkheid
  dragen en zonder dat wij verplicht zijn de verpakking terug te2. Het vervoer en de risico-overgang van de zaken geschiedt
  eveneens conform de toepasselijke Incoterms op grond van
  Artikel 4.

  3. Het risico van de door ons aan koper te leveren zaken gaat op koper over op het moment dat de zaken ons
  bedrijfspand/magazijn hebben verlaten.

  4. Bij leveringen dienen de verpakking en inhoud vóór ondertekening gecontroleerd te worden en eventuele beschadigingen op de vrachtbrief te vermelden en desnoods een foto te maken. Transportschades kunnen alleen in behandeling genomen worden indien men binnen 24 uur een melding maakt en tevens een kopie van de vrachtbrief met aantekening is bijgevoegd.

 

Artikel 7: Betaling

 1. De door ons aan de koper toegezonden facturen dienen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een door ons opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in EURO, inclusief B.T.W. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling. Tevens verwijzen wij naar de Europese richtlijn 2011/7/EU.Koper is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door ons is toegestaan.

  3. Iedere betaling van koper strekt primair tot voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente en kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

  4. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is koper, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan ons een handelsrente verschuldigd op jaarbasis van 3 punten boven de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Tevens zullen ook incassokosten verhaald worden.

  5. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.

  6. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens daar verdere uitvoering aan te geven, van koper te eisen dat hij te onzen genoege zekerheid stelt, dat hij aan zijn belastingverplichtingen zal voldoen.

  7. In afwijking van het gestelde in lid 1 van dit artikel, zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren, zo nodig in afwijking van eventueel tevoren gemaakte afspraken.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle door ons aan koper te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan. Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotrecht, of anderszins aan het verhaal van ons te onttrekken.

  3. Voor zover ons eigendom door zaaksvorming verloren mocht gaan, dient de koper medewerking te verlenen bij het vestigen van een stil pandrecht, ten belopen van de vordering die wij, uit welken hoofde ook, op koper mochten hebben.

  4. Koper is verplicht om ons onmiddellijke mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die ons eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendom- of vorderingsrechten te beschermen.

 

Artikel 9: Garantie en reclame

1. Gebreken welke uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van een door ons ontworpen onjuiste constructie en/of door ons gedane gebrekkige afwerking en/of door ons gebruikt slecht materiaal, zullen door ons met inachtneming van het hierna sub 2 t/m 6 gestelde kosteloos worden hersteld indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
a. Het gebrek moet zijn ontstaan voor het einde van de periode van 12 maanden na de levering;
b. Het gebrek dient binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht;
c. De gebrekkige zaak dient op ons verzoek Franco aan ons te worden geretourneerd.

2. Bij gegrondbevinding van de klacht zijn wij verplicht te onzer keuze, hetzij de gebrekkige zaak te repareren, dan/wel de gebrekkige zaak, of onderdeel daarvan, te vervangen. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoeden wij aan koper de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan. Goederen die ter reparatie worden geretourneerd dienen eerst aangemeld te worden via Elin Klimaat B.V., en na goedkeuring Franco aan ons magazijn Kapelweg 62, 5282JC, te Boxtel te worden geleverd. (Neem contact op met onze medewerkers van de afdeling retouren). Bij het ontbreken van een duidelijke fout/klachtomschrijving wordt een standaard onderzoek bedrag van EUR 45,- in rekening gebracht.

3. Terzake van gebreken aan zaken welke niet door ons zijn vervaardigd, hebben wij geen andere verplichting dan die welke onze leverancier heeft ten opzichte van ons en alleen dan indien die leverancier zijn verplichtingen ten opzichte van ons daadwerkelijk is nagekomen.

4. Terzake van beschadiging van lak- en chroomwerk kunnen wij geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5. Enig gebrek in een door ons geleverde zaak en/of indiening van een klacht ontslaat koper niet van de verplichting tot betaling van door hem in rekening gebrachte bedragen.

6. De garantie geldt niet indien en zolang koper niet – tijdig – aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

7. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij de verkoper te reclameren, vervalt die hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.

7a. Beschadigde goederen, ook uiterlijk aan de verpakking niet zichtbaar, dienen binnen 2 dagen (48 uur) aan de transporteur en aan de afzender schriftelijk te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, zullen wij de beschadigde retours niet in behandeling nemen.

7b. Defecte goederen, in verband met garantie aanspraak en die voor garantie worden geretourneerd, dienen vergezeld van retourformulier aan Elin klimaat B.V., Franco aan ons centrale magazijn -Kapelweg 62, 5282JC Boxtel- te worden geleverd.

8. Goederen die door ons conform bestelling zijn geleverd, worden door ons niet teruggenomen. Uit coulance overwegingen zijn wij echter in bepaalde gevallen bereid -na overleg- goederen terug te nemen, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat ze ongebruikt zijn. De retour te zenden goederen dienen, na goedkeuring in de originele, onbeschadigde en onbeschreven fabrieksverpakking, Franco aan ons centraal magazijn -Kapelweg 62 5282JC Boxtel- te worden geleverd.

9. Volgende ongebruikte goederen worden door ons niet teruggenomen:
a. Goederen die vanaf onze factuurdatum ouder zijn dan één maand.
b. Goederen die al ingebouwd zijn geweest en/of beschadigd.
c. Goederen die speciaal zijn besteld.
d. Goederen beneden een netto waarde van EUR 100,-
e. Alle goederen die niet vergezeld gaan van retourformulier worden niet in behandeling genomen. Bovengenoemde richtlijnen gelden ook wanneer de retourzending door u vooraf telefonisch is aangekondigd. Wij benadrukken dat wij deze richtlijnen strikt zullen toepassen.
f. Goederen die niet in de originele staat verkeren en/of niet in de originele verpakking zitten.

10. Toerenregeling van ventilatoren op basis van spanningsaansnijding kan tot geluidsproblemen leiden. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. (In dergelijke gevallen is een geschikte frequentieregelaar plus filter een oplossing).

 

 

11. Extra garantiebepalingen ELIN Pro-Line (serie) boiler- en opslagvaten (buffervaten)

Voor onze ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten zijn aanvullende garantievoorwaarden opgenomen, namelijk:

11.1 Garantie ELIN PRO-LINE (serie) boiler- en buffervaten

Deze garantie is van toepassing op voorwaarde dat de boiler wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens aanwijzingen in de gebruik- en installatievoorschriften en de van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen voor drukvaten en onder de volgende voorwaarden:

 1. De kwaliteit van het water in de boiler moet overeenkomen met de Europese

richtlijn voor drinkwater 98/83/EC. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende

parameters:

− Chloride gehalte: max. 250 mg/l

− Sulfaat gehalte: max. 250 mg/l

− Combinatie chloride/sulfaat: max. 300 mg/l

− pH min: 6.5 en pH max: 8.5

− Totale hardheid: 14 °DH

 1. De boiler wordt altijd gevuld met water voordat de indirecte verwarmingsunits of

directe elektrische elementen worden ingeschakeld.

 1. De boiler mag niet door derden worden aangepast en mag alleen worden

toegepast voor de opslag van drinkwater.

 1. De boiler moet door geautoriseerde specialisten, vakbekwame personen zijn gemonteerd
 2. Naleving van de installatie instructies zoals omschreven in deze gebruik- en installatiehandleiding
 3. Schade veroorzaakt door vorst, overdruk, water ontharding, overspanning of

onjuiste installatie, reparatie of gebruik worden niet gedekt door deze garantie.

 1. Bewijs van de datum van aanschaf en de datum van installatie dienen te worden

overlegd.

 1. Garantiekaart is geretourneerd / of online registratie

11.1.1 Verder zijn voor ELIN PRO-LINE (serie) boiler-en buffervaten uitgesloten van garantie:

-Defecten of verminderde werking door kalk afzetting

-Defecten ontstaan door het niet uitvoeren van de installatie instructies en onderhoud.

-Inwerking van buitenaf, zoals transport schade, bevriezing en natuurgeweld

-Het niet op juiste wijze gebruik maken van anodes, ook bij verkeerde toepassing in gesloten systemen

-Verbruiksartikelen, zoals pakkingen, afdichtingen en zekeringen zijn eveneens uitgesloten

-Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor waterschade of nevenschade

-Arbeidskosten, administratiekosten, voorrijkosten en verzendkosten

-Vervolgschade zoals brandschade, bedrijfsschade, waterschade, vervuilingsschade of lichamelijk letsel

-Schade ten gevolge van vervuiling anode

-Schade ten gevolge van verkalking, corrosie

                – In gebieden met een waterhardheid van meer dan 12°DH adviseert Elin Klimaat B.V. het gebruik van een water ontharder.

                  In gebieden met een waterhardheid van meer dan 14°DH stelt Elin Klimaat B.V. het gebruik van een water ontharder met Ionen

                     wisselaar als garantievoorwaarde

-Overschrijding van de maximale bewaar temperatuur van de water tank

-Overschrijding van de maximale toelaatbare bedrijfsdruk van de watertank en wisselaar

-Overschrijding van de toegelaten waarden voor de watersamenstelling volgens de Europese richtlijnen voor drinkwater 89/83/2025-10-27

 

11.1.2 Garantieverlening ELIN PRO-LINE (serie) boiler-en buffervaten

De koper of gebruiker dient na constatering van een defect dit binnen twee dagen te melden bij ELIN Klimaat B.V. , zijnde een erkende ELIN Klimaat B.V. installateur.

-De installateur dient de garantie aanvraag binnen twee dagen schriftelijk te melden bij ELIN Klimaat B.V. , onder vermelding van het artikelnummer, de productiecode (op het product aangeduid ),de installatiedatum en inbedrijfstellingsformulier. Beoordeling van garantieaanvragen geschiedt door ELIN Klimaat B.V.. Bij een terechte garantieaanvraag heeft de koper of gebruiker recht op herstel van het defect. Vervanging van onderdelen vindt uitsluitend plaats indien herstel niet mogelijk is.

-Garantie wordt uitsluitend verleend op materiaal, productie- en/of constructiefouten.

-Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. 

-De garantie voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het apparaat als geheel.

-Een onderdeel dat binnen de garantieduur onder garantie wordt vervangen wordt eigendom van ELIN Klimaat B.V.

-Herleven of crediteren van onderdelen door ELIN Klimaat B.V. gebeurt volgens de laatst geldende specificatie, zodat kleine afwijkingen in uitvoering en functionaliteit mogelijk zijn. 

-Koper/gebruiker en installateur stellen ELIN Klimaat B.V. in de gelegenheid om ter plekke een onderzoek in te stellen naar het defect.

 

11.1.3 Aansprakelijkheid ELIN PRO-LINE boilers- en buffervaten

Elin Klimaat B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of lichamelijk letsel van welke aard dan ook ontstaan door:

-het niet opvolgen van de instructies en deze handleiding;

-onvoorzichtigheid tijdens het installeren, gebruiken, onderhouden en repareren van dit systeem;

-het toepassen van onderdelen welke niet door de fabrikant zijn geleverd;

-gevolgschade door lekkage;

-gevolgschade door vervuiling.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons en behoudens tot hetgeen waartoe wij op grond van garantie gehouden mochten zijn, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, zowel bij koper als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van onze ondergeschikten en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

  3. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

 

Artikel 11: Eigendommen

 1. Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, modellen en gereedschappen e.d. blijven ons eigendom -ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht- en moeten op ons verzoek direct aan ons worden teruggezonden. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven. Het intellectueel eigendom blijft te allen tijde van Elin Klimaat B.V. en mag niet ongeoorloofd of zonder toestemming ontvreemd, gedupliceerd of gepubliceerd worden voor commercieel hergebruik door derden. De rechten blijven exclusief voorbehouden aan Elin Klimaat B.V.

  3. Aan alle afbeeldingen in onze publicaties, zoals: folders, brochures, catalogi en andere media, alsook onze website, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn enkel ter indicatie en constant aan verandering onderhevig. Technische data en specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Artikel 12: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

1.Wij vrijwaren koper tegen inbreuk op octrooien of soortgelijke rechten van derden.

2. Ingeval echter van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woords, welke wij van koper hebben ontvangen, draagt deze de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, zijn wij gerechtigd terstond onze werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat wij jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Koper zal ons ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

 

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien:
  Koper enige op hem berustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in surseance van betaling verkeert;
  c. Op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
  d. Koper krachtens rechterlijke vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  f. Koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, hetzij enige bedrag door koper aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast hebben wij het recht om van koper vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesten daarmee verband houdende.2. Indien wij gerechtigd zijn om de geleverde zaken als ons eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent koper ons reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

  3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke wij hebben gemaakt ter handhaving en/of realisering van onze rechten, zijn voor rekening koper.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien – waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. onze toeleveranciers, evenals wanprestaties door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen tegenover koper redelijkerwijs niet tijdig kunnen nakomen. In geval van overmacht zijn zowel wij als koper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen te ontbinden.

  3. Indien wij bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren, en dient koper deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen -daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als

zodanig worden beschouwd- zullen, indien wij zulks wensen, met uitsluiting van de

gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.

 

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Elin Klimaat, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te‘’s-Hertogenbosch”. Elin Klimaat blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 1. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Elin Klimaat zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

 

 

E-commerce voorwaarden

 

Artikel 1. Toegang

1.Elin Klimaat B.V.. (hierna te noemen Elin Klimaat verleent de klant toegang tot het “besloten gedeelte van de website”, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.).

2. Via het “besloten gedeelte van de website” worden tussen Elin klimaat en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie wordt verstrekt over deze producten.

3. Door het plaatsen van aankooporders via het “besloten gedeelte van de website” van Elin Klimaat aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermeldde voorwaarden na te leven.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde te verstrekken. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn inloggegevens.

5. Elin Klimaat heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2. Bewijs en totstandkoming

1.Een overeenkomst op het “besloten gedeelte van de website” komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling via het “besloten gedeelte van de website” van Elin Klimaat aan de klant.

2. Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.

3. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen Elin Klimaat en de klant overeen; dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4. Elin Klimaat is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder meer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

5. De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de website, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

6. De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres en e-mail gegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze gegevens direct aan Elin Klimaat door te geven.

 

Artikel 3. Privacy verklaring

 1. De klant stemt er mee in dat Elin Klimaat gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. Elin Klimaat verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken. Elin Klimaat erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Elin Klimaat verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven.

  3. De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

  4. De verzameling van persoonlijke gegevens is nauw verbonden met punt 3.1. van deze voorwaarden. Een klant kan verzet aan tekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. Elin Klimaat zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De informatie en afbeeldingen op de website van Elin Klimaatzijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Alle acties en handelingen die de klant op grond van deze informatie onderneemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Bepaalde verwijzingen op de website van Elin Klimaat verwijzen naar informatiebronnen van derden. Elin Klimaat heeft daarover geen controle en draagt daarom ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.

  3. Elin Klimaat is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgen of schade, voortkomende uit het niet door de klant te kunnen raadplegen van informatie, of het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het “besloten gedeelte van de website.”

  4. De klant erkent dat Elin Klimaat niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de klant naar Elin Klimaat door het gebruik van de juiste inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.) Niet tegenstaande behoudt Elin Klimaat het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin de data werd ontvangen.

 

Artikel 5. Merken en elektronische inhoud

 1. De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Elin Klimaat deze data aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, afbeeldingen, tekeningen en schema’s, lay-out, etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.

 

Artikel 6. Algemeen recht

 1. Op alle orders geplaatst via de website van Elin Klimaat zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en deze e-commerce voorwaarden van Elin Klimaat B.V. van toepassing, tenzij Elin Klimaat en de klant een andere overeenkomst afgesloten hebben, betreffende de aankoop van Elin Klimaat producten. In dat geval zullen de voorwaarden van deze aankoopovereenkomst de aankoop van Elin Klimaat producten beheersen, die via de website besteld zijn. Deze e-commerce voorwaarden staan vermeld op onze website (elin.nl) of zijn te allen tijde opvraagbaar bij Elin Klimaat B.V.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

 1. Op alle uit deze voorwaarden voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Elin Klimaat en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.