Garantie voorwaarden

Artikel 9: Garantie en reclame

1. Gebreken welke uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van een door ons ontworpen onjuiste constructie en/of door ons gedane gebrekkige afwerking en/of door ons gebruikt slecht materiaal, zullen door ons met inachtneming van het hierna sub 2 t/m 6 gestelde kosteloos worden hersteld indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
a. Het gebrek moet zijn ontstaan voor het einde van de periode van 12 maanden na de levering;
b. Het gebrek dient binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht;
c. De gebrekkige zaak dient op ons verzoek Franco aan ons te worden geretourneerd.

2. Bij gegrondbevinding van de klacht zijn wij verplicht te onzer keuze, hetzij de gebrekkige zaak te repareren, dan/wel de gebrekkige zaak, of onderdeel daarvan, te vervangen. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoeden wij aan koper de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan. Goederen die ter reparatie worden geretourneerd dienen eerst aangemeld te worden via Elin Klimaat B.V., en na goedkeuring Franco aan ons magazijn Kapelweg 62, 5282JC, te Boxtel te worden geleverd. (Neem contact op met onze medewerkers van de afdeling retouren). Bij het ontbreken van een duidelijke fout/klachtomschrijving wordt een standaard onderzoek bedrag van EUR 45,- in rekening gebracht.

3. Terzake van gebreken aan zaken welke niet door ons zijn vervaardigd, hebben wij geen andere verplichting dan die welke onze leverancier heeft ten opzichte van ons en alleen dan indien die leverancier zijn verplichtingen ten opzichte van ons daadwerkelijk is nagekomen.

4. Terzake van beschadiging van lak- en chroomwerk kunnen wij geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5. Enig gebrek in een door ons geleverde zaak en/of indiening van een klacht ontslaat koper niet van de verplichting tot betaling van door hem in rekening gebrachte bedragen.

6. De garantie geldt niet indien en zolang koper niet – tijdig – aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

7. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij de verkoper te reclameren, vervalt die hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.

7a. Beschadigde goederen, ook uiterlijk aan de verpakking niet zichtbaar, dienen binnen 2 dagen (48 uur) aan de transporteur en aan de afzender schriftelijk te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, zullen wij de beschadigde retours niet in behandeling nemen.

7b. Defecte goederen, in verband met garantie aanspraak en die voor garantie worden geretourneerd, dienen vergezeld van retourformulier aan Elin klimaat B.V., Franco aan ons centrale magazijn -Kapelweg 62, 5282JC Boxtel- te worden geleverd.

8. Goederen die door ons conform bestelling zijn geleverd, worden door ons niet teruggenomen. Uit coulance overwegingen zijn wij echter in bepaalde gevallen bereid -na overleg- goederen terug te nemen, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat ze ongebruikt zijn. De retour te zenden goederen dienen, na goedkeuring in de originele, onbeschadigde en onbeschreven fabrieksverpakking, Franco aan ons centraal magazijn -Kapelweg 62 5282JC Boxtel- te worden geleverd.

9. Volgende ongebruikte goederen worden door ons niet teruggenomen:
a. Goederen die vanaf onze factuurdatum ouder zijn dan één maand.
b. Goederen die al ingebouwd zijn geweest en/of beschadigd.
c. Goederen die speciaal zijn besteld.
d. Goederen beneden een netto waarde van EUR 100,-
e. Alle goederen die niet vergezeld gaan van retourformulier worden niet in behandeling genomen. Bovengenoemde richtlijnen gelden ook wanneer de retourzending door u vooraf telefonisch is aangekondigd. Wij benadrukken dat wij deze richtlijnen strikt zullen toepassen.
f. Goederen die niet in de originele staat verkeren en/of niet in de originele verpakking zitten.

10. Toerenregeling van ventilatoren op basis van spanningsaansnijding kan tot geluidsproblemen leiden. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. (In dergelijke gevallen is een geschikte frequentieregelaar plus filter een oplossing).

11. Extra garantiebepalingen ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten (buffervaten)

Voor onze ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten zijn aanvullende garantievoorwaarden opgenomen, namelijk:

-11.1 Uitsluitingen;

De garantie van ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten vervalt indien:

-Het product niet geïnstalleerd is volgens de installatie voorschriften, en er geen onderhoud volgens voorschrift aan gepleegd is.
-Het product niet gebruikt is voor het maken van warm tapwater of ruimteverwarming.
-De kwaliteit van het water in het installatie- en drinkwater circuit niet voldoet of voldaan heeft aan de Europese drinkwaterrichtlijn, waarbij bovendien uitgesloten is de omstandigheid dat het chloride gehalte van het water gedurende korte of langere tijd hoger is of is geweest dan 150 mg/liter.
-De druk in de drinkwaterleiding en de elektrische spanning op contactdozen niet voldoet of voldaan heeft aan de waarden zoals aangegeven in het installatievoorschrift
-Bij het niet toepassen van de juiste overdrukbeveiligingen
-Bij vervanging van onderdelen geen originele onderdelen zijn gebruikt.
-Bij defecten of verminderde werking van de producten door kalkafzetting.
-Inwerking van buitenaf, zoals transport schade, bevriezing en natuurgeweld.
-Verbruiksartikelen, zoals pakkingen, afdichtingen en zekeringen zijn eveneens uitgesloten.

-11.2 Garantieverlening ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten;

-De installateur dient de garantie aanvraag binnen twee dagen schriftelijk te melden bij ELIN Klimaat b.v., onder vermelding van het artikelnummer, de productiecode, serienummer (op het product aangeduid ), inkoopfactuurnummer en de installatiedatum. Beoordeling van garantieaanvragen geschiedt door ELIN Klimaat b.v.. Bij een terechte garantieaanvraag heeft de koper of gebruiker recht op herstel van het defect. Vervanging van onderdelen vindt uitsluitend plaats indien herstel niet mogelijk is. Garantie wordt uitsluitend verleend op materiaal, productie- en/of constructiefouten.
-Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn
-De garantie voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het apparaat als geheel.
-Een onderdeel dat binnen de garantieduur onder garantie wordt vervangen wordt eigendom van ELIN Klimaat b.v.
-De installatiedatum van het product, zoals vermeld op de factuur, geldt als ingangsdatum voor de garantietermijn. De garantie termijnen voor de afzonderlijke producten zijn als volgt: Koper/gebruiker en installateur stellen ELIN Klimaat b.v. in de gelegenheid om ter plekke een onderzoek in te stellen naar het defect.                -Verder zijn de al reeds vernoemde garantieverleningen van toepassing.

11.3 Garantieduur ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten;

Voor ELIN Pro-Line boilers en buffervaten geldt een garantietermijn van 5 jaar op lekkages en 2 jaar op boiler onderdelen, onder voorbehoud van eventuele voorwaarden zoals vermeld in de meegeleverde product documentatie, product handleiding op de factuur
Voor overige ELIN boilers en opslagvaten geldt een garantietermijn van 24 maanden onder voorbehoud van eventuele voorwaarden zoals vermeld in de meegeleverde product documentatie, product handleiding op de factuur.

11.4 Aansprakelijkheid ELIN Pro-Line boilers en opslagvaten:

  1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons en behoudens tot hetgeen waartoe wij op grond van garantie gehouden mochten zijn, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, zowel bij koper als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van onze ondergeschikten en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

    2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekering of verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

    3. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

 4.De aansprakelijkheid van ELIN Klimaat B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de garantievoorwaarden. Uitgebreidere of andere aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht